مونته سوری - مونته سوری

دکتر ماریا مونته سوریدکتر ماریامونته سوری(1952-1870) از مربیان برجسته ای است که با افکار پیشرو و تلاشهای عملیخود اثرات غیر قابل انکاری در تاریخ تعلیم و تربیت معاصر بر جای گذاشته است. وی براین اعتقاد بود که ساختارهای شخصیت کودک قبل از دوران دبستان شکل می گیرد و اینساختار بدون شک بر رفتار، نگرشها، ارتباط او با خود و دیگران بر سرنوشت تحصیل وزندگی بزرگسالی او تأثیر عمده ای خواهد داشت.

«خانه کودکان» مونته سوری کهآزمایشگاهی برای شناخت کودک و نیازهای وی بود الگویی است که می تواند برای پرورشانسانهایی خلاق، متعادل و سالم مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر مونته سوری در همهنوشته ها و آثار خود به نقش محیط و مربی در رشد همه جانبه کودک تأکید می نماید. ویمحیطی را از نظر مادی و اجتماعی توصیه می کندکه با نیازهای کودکان و فعالیتهای آنانمنطبق بوده، ابزار و وسایل جذابی در اختیار کودکان قرار دهد تا آنان به آزادی ازطریق دستکاری ابزار و به کمک اکتشاف شخصی تواناییهای بالقوه خود را رشددهند.

مونته سوری در مربی دوره های پیش از دبستان، مشاهده گر صبور و با حوصله ایرا می بیند که می داند چگونه مشاهده کند، چگونه کودکان را در یادگیری و استفاده ازابزارها و لوازمی که با دقت و با در نظر گرفتن تواناییهای آنان تهیه شده هدایت وکمک کند تا کودکان در طی فعالیتهای آزاد خود و کار با گروه، مهارتهای اجتماعی،انضباط، اصول آزاد منشی و حل تعارضات شخصی را تمرین کنند.

بدین ترتیب، از نظرمونته سوری و مربیان بزرگ دیگر که بخش عمده ای از  زندگی خود را صرف شناخت کودک وآگاهی از نیازهای رشد وی نمودند، تربیت کودکان امری تصادفی نیست و تحقق این مهمتنها در سایة دوست داشتن کودک، شناخت مراحل رشد وی، آگاهی از راهی که همه کودکانباید طی کنند و نیز چگونگی برخورد با مسائل رفتاری هر مرحله امکان پذیر خواهدبود.

مونته سوری با در نظر گرفتن اهمیت اساسی محیط زندگی کودک در خانه، مربی رابه شناخت فرهنگ خانواده و ایجاد پیوند نزدیک با آن و هماهنگ کردن روشهای تربیتیخانواده با تلاشهایی که در کودکستان ها در جهت ایجاد شخصیتی سالم، متعادل و جستجوگر انجام می گیرد تشویق می نماید.

زبان آموزی
زبان آموزی
فرهنگ
فرهنگ
مهارت های محاسبه
مهارت های محاسبه
مهارت های حسی
مهارت های حسی
مهارت های زندگی
مهارت های زندگی

 

تعداد 
 

 

Phoca Gallery